پلتفرم هوشمند مدیریت لایو اینستاگرام

پلتفرم هوشمند مدیریت لایو اینستاگرام

پلتفرم جامع مدیریت لایو اینستاگرام

ارسال هر فایلی به صورت لایو

ارسال تصویر دوربین های تحت شبکه یا دوربین های فیلمبرداری دستی به صورت لایو

دریافت خروجی کامنت های لایو و بازدید کنندگان بصورت فایل اکسل

ورود